ZIE
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
 
WAARHEID911 SPECIAL

ZEMBLA SLAAT MET ONDERZOEK PLANK MIS
  Het Complot van 11 September
— bespreking — Zembla documentaire 2006

    
Zembla slaat met onderzoek plank mis
Onderzoek & waarheidsvinding vereisen per definitie deskundigheid
Delfts onderzoek kortdurend en oppervlakkig
Zembla: "Het hart van het Pentagoncomplot is onderuit gehaald"

Danny Jowenko, Nederlands sloopexpert
Zembla-reconstructie van aanval op Pentagon bedrog?
Zembla: De vernietiging van Vlucht 77
Zembla's kritische noot
Nabeschouwing documentaire

   
  Kaders: 
Het venijn niet alleen in de staart
                 Bronnen als Loose Change 2nd Edition
                 Leidinggevende onderzoek Zembla wijzigt conclusie
                 VS-regering dient juistheid toedracht 9/11 zelf aan te tonen
                 Voornaamste kritiek op officiële Pentagonlezing
    
Special: Zembla: Het Compot van 11 September
Straat NYC na instorting Twin Towers
New York City, omgeving Twin Towers vlak na instortingen     —     Source picture unknown

ZEMBLA-RECONSTRUCTIE VAN AANVAL OP PENTAGON BEDROG? [Piltots For 9/11 Truth]
Documentaire 2006
— VARA / NPS
HET COMPLOT VAN 11 SEPTEMBER
Volledige uitzending Zembla
De uitzending begint veelbelovend met beelden uit New York City. Een vrouw die haar onvrede over de onkunde van de Amerikaanse regering van zich af schreeuwt, gevolgd door beelden van de aanslagen zelf. Maar na dat intro gaan de beelden naar een obscuur zaaltje met 'complotdenkers'.
"Mensen uit een mondiaal groeiende beweging die de officiële lezing over 9/11 in twijfel trekt"
, stelt de voice-over. De mistroostigheid suggereert eerder wat plaatselijke folklore.
Helaas voor het onderzoek van Zembla wordt deze 'beweging' via haar woordvoerders royaal aan het woord gelaten als ware zij deskundig. Fout, want dit zijn geen deskundigen, maar boodschappers. Wederom komt de focus niet op het complot zelf te liggen, maar op de beweging die de officiële complotversie in twijfel trekt. In de rest van de uitzending zal dat niet meer goed komen.
  
Een woordvoerder van een maatschappelijke stroming die aanstuurt op nieuw onderzoek is uiteraard niet de aangewezen partij om in het onderzoek, waarvoor hij (of zij) aandacht vraagt, zelf een rol van betekenis te spelen. Hij zou dat niet moeten ambiëren, ook niet als deze rol hem door anderen wordt opgedrongen.
Programmamakers hebben afdoende bewezen hoe zij uit de ongeloofwaardigheid die in actievoerende deskundigheid besloten ligt, volmaakte karikaturen kunnen scheppen. De wetenschappelijke visie heeft dan, ongeacht de uitkomst, direct de steun van het grote publiek.
 
HET VENIJN NIET ALLEEN IN DE STAART
  
D e op 10 september 2006 uitgezonden en langverwachte documentaire van Zembla bracht menigeen niet wat zo vurig was gehoopt. Het probleem vertaalde zich eigenlijk al in de titel "Het complot van 11 september". Op zich niets mis mee, want dat 9/11 een complot was daarover bestaat weinig dispuut. Het venijn van deze titel ligt vooral in het feit dat 'complot' als woordkeus voornamelijk geassocieerd wordt met critici van de officiële aanvalslezing.
Vervolgens presenteerde Zembla niet toevallig twee menssoorten - 'complotdenkers' en 'wetenschappers' - als tegenstanders om uit te maken aan wiens kant het gelijk zich bevond. De kijker werd retorisch uitgedaagd om het gezonde verstand te belonen met de keuze voor wetenschap.
O bjectiever en interessanter dan deze quasi wetenschappelijke aanfluiting, zou zijn geweest indien Zembla zowel onder critici als onder medestanders van de officiële aanvalslezing wetenschappers had geronseld, om deze vervolgens vanuit gelijkwaardige posities antwoord te laten geven op de meest prangende vragen.
D
e karikatuur van de complotdenker is er in afgelopen jaren door de mainstream media systematisch bij het grote publiek ingestampt

     
Woordvoerder 'Complotdenkers' op weg naar spreekzaaltje, Documentaire Zembla
Door in deze beeldvorming mee te gaan wordt een inhoudelijke benadering van de toedracht van 9/11 bijna onmogelijk. Telkens als in discussies het complotvraagstuk aan het licht treedt, komt het zwaartepunt bij het geloof van mensen te liggen. Het ontkrachten van een omstreden gedachtepatroon is dan belangrijker dan waarheidsvinding of het zorgvuldig en nauwgezet afwegen van belangrijke informatie.

Het is een gemiste kans dat het als grondig bekend staande Zembla het niet heeft kunnen opbrengen om het onderzoek naar de toedracht van de aanslagen op 11 september boven dat menselijk gekrakeel en boven de suggestie van hysterie uit te tillen.

   
911 & de gekoesterde mythe van "Het Complotdenken"
Complotdenken of feiten opdiepen?
Complottheorieën
    
  Wat de complotdenkers ook mogen beweren: uit onderzoek van verschillende Nederlandse deskundigen blijkt dat het instorten van de twee World Trade Center-torens in New York niet door explosieven kan zijn veroorzaakt.
Bron: De Telegraaf over uitzending Zembla [opgeslagen door Onderzoek911.nl]
 

    
ZEMBLA SLAAT MET ONDERZOEK PLANK MIS
In schril contrast met de verkozen deskundigen, voerde Zembla de complotdenkers op alsof ze zojuist het wiel hadden uitgevonden. Alweer een spreekbeurt in een achterafzaaltje. Treffend in beeld gebrachte vertwijfeling bij een zoveelste lastige vraag. Strijden tegen gangbare wijsheden, het blijft een eenzame taak. De toon was snel gezet en meteen werd duidelijk: dit wordt wetenschapper versus gelovige.
Maar bij een integer onderzoek met focus op waarheidsvinding behoort men zich te beroepen op echte specialisten. Mensen die evenwichtig geselecteerd zijn uit beide elkaar bestrijdende kampen. Laat dan degene die een omstreden stelling presenteert de geloofwaardigheid maar aantonen.
Meer over over dit zichzelf vervullende onderzoek in de Zembla-bespreking bij 911-documentaires
Voor wie het nog niet weet: de officiële lezing over de toedracht van 9/11 is nooit onderschreven door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Maar zelfs de verre van onafhankelijke commissie die wel onderzoek deed, de 911 Commissie, kon er niet omheen. Rond de toedracht van 9/11 blijken vele belangrijke vragen nooit beantwoord. Klik hier en zie rechterkader.
Op het gebied van research slaat Zembla telkens de plank mis. Zo werd gebruik gemaakt van een zeer kortdurend educatief project dat is opgezet door Studium Generale van de Technische Universiteit Delft.
BRONNEN ALS LOOSE CHANGE 2ND EDITION
bespreking Loose Change

   
D
oor Zembla is gebruik gemaakt van ondeskundige bronnen die op internet hun visie uitdragen over de onjuistheid van de officiële lezing. Maar bij het onderzoeken van een zo omstreden en omvattende kwestie, waarover vele meningen de ronde doen, is het cruciaal om uit voor- en tegenstanders de meest deskundige bronnen te raadplegen.

Zo citeerde Zembla veelvuldig uit de bekende documentaire Loose Change 2nd Edition waarvan de onbetrouwbaarheid ook destijds een publiek geheim was. Iets dat later door de makers (sleep naar 6m.30s) ruiterlijk is toegegeven.

Zembla is vooraf meermalen door Waarheid911 gewaarschuwd (toen nog maar enkele maanden op internet) voor het ondeskundige en sensationele karakter van Loose Change 2nd Edition. Doordringen tot de makers was niet mogelijk. De opzet was allang bepaald.

Onderzoek en waarheidsvinding vereisen per definitie deskundigheid
I
n een twee weken durend zomerproject voor studenten
werd door de jongeren (TU Delft) vooral gekeken naar een aantal technische aspecten die in complottheorieën op internet ter discussie zijn gesteld. Zij mochten in Zembla hun conclusies uitgebreid toelichten. Volgens Coen Vermeeren, directeur van Studium Generale en initiator van het programma, mochten deze conclusies niet wetenschappelijk worden genoemd. Een wrang terzijde, aangezien het gros van de kijkers van het programma Zembla, dat algemeen als grondig en doortastend wordt beschouwd, die opmerking niet op juiste waarde zal hebben geschat. Dat laatste gold zeker de media, die daags na de uitzending knorrend meldden dat Zembla de complottherorieën succesvol weerlegd had.
Toppunt is echter dat in de onderzoeken van Zembla steeds werd uitgegaan van gegevens uit officiële rapporten en dat zogenaamd circumstantial evidence in grote mate werd genegeerd. Zembla: "Zowel bij de Twin Towers als bij het Pentagon is het offficiële verhaal het meest geloofwaardig."
     
Dat betreft zaken als het verwoestende effect van brandhaarden in combinatie met falende constructies in de impactzones van de Twin Towers. Kwesties waarover tussen deskundigen grote inhoudelijke verschillen van mening bestaan. Door beeldanalyses te vergelijken met branden en explosies van hoogbouw uit het verleden en daarbij de materiaaleigenschappen in te calculeren kunnen veel vergelijkingen worden getrokken, vooral met WTC-7, de toren die als derde instortte en waaraan nauwelijks ruchtbaarheid is gegeven. Officiële verklaringen blijken dan zonder enig precedent. De noodzaak tot grondige wetenschappelijke analyse valt nauwelijks te overschatten.

Meer hierover in: Achtergehouden blauwdrukken WTC-1 doorgespeeld aan groep
   wetenschappers
Neergang van de Twin Towers
CONCREET VERGELIJKINSMATERIAAL
   
De verschillende uitgangspunten van onderzoekers zijn concreet en daarom lonend om naast elkaar tegen het licht te worden gehouden.
   
Bijvoorbeeld: waar gaan officiële onderzoekers (FEMA, NIST) precies van uit en wat zijn de uitgangspunten van de grootste tegenstanders onder hun gelijken, namelijk hun collega's? Wat is op basis van argumentaties en onderzoeksmateriaal vervolgens de meest waarschijnlijke hypothese?

   
     ZIE OOK HET 14 PUNTEN ONDERZOEK
Heeft Zembla bij het eigen onderzoek ook wetenschappers en deskundigen onder sceptici van de officiële lezing benaderd?

Nee! Zembla leek vooral de eigen fixatie op het begrip complotdenken te willen onderstrepen. Zij deed dit door met omstreden uitgangspunten uit de officiële verklaring en met inzet van TU-Delft, de amateuristische weergave van technische kennis die op het internet de ronde doet, te ridiculiseren. Het ging om beeldvorming. Complotdenker versus wetenschapper. Eenzijdigheid troef.
TOEVOEGING, JUNI 2010:
LEIDINGGEVENDE ONDERZOEK ZEMBLA, COEN VERMEEREN, WIJZIGT CONCLUSIE OVER INSTORTING WTC
Coen Vermeeren van de TU-Delft, leidinggevende aan het Studium Generale dat voor Zemla onderzoek deed naar de waarschijnlijkheid van de hypothese dat de Twin Towers zijn opgeblazen, heeft zijn oordeel inmiddels gewijzigd. In tegenstelling tot wat hij in de uitzending van Zembla over de instortingen concludeerde, is hij nu overtuigd van de onjuistheid van de officiële lezing op dit punt.
Vermeeren bij zijn ondertekening op de website van Architects and Engineers for 9/11 Truth - AE911Truth.org: "Het bewijs zoals getoond op jullie website is absoluut overtuigend. Ik kan geen enkele onjuistheid vinden in wat op de video is uitgelegd."
AE911Truth gaat uit van instorting door gecontroleerde sloop (explosieven). De omslag van Vermeeren getuigt van grote openheid en moed. Het valt te hopen dat veel meer van zijn collega's hem in zijn afweging spoedig zullen volgen. Ruim 3000 (2018) vakgenoten hebben al getekend.


DELFTS ONDERZOEK KORTDUREND EN OPPERVLAKKIG
    
Dat een fors deel van de kritiek afkomstig van specialisten, waaronder ingenieurs, architecten Engineers on PatriotsQuestion911.com
en brandspecialisten, vooral betrekking heeft op selectiviteit in de formele bewijsvoering en het verdraaien of weglaten van relevant materiaal, werd in het Delftse onderzoek niet meegenomen. In plaats dat TU-Delft de forse discrepantie tussen officiële lezingen en dat van de geachte critici eerst grondig bestudeerde, reden ze braaf mee in het spoor van de officieel gevoerde logica en feitenpresentatie, waardoor het bekritiseerde onderzoek nog eens dunnetjes werd overgedaan en in grote lijnen dezelfde conclusies naar voren kwamen. Vanwege de oppervlakkige en kortdurende opzet van het studieproject niet verwonderlijk.
    
Miljoen dollar
Deze weinig ambitieuze werkwijze werd overigens extra in de hand gewerkt doordat het idee voor het studieproject ontstond nadat miljonair Jimmy Walter (documentairebespreking ), een miljoen dollar uitloofde voor degene die kon bewijzen dat de officiële theorie over de aanslagen wetenschappelijk correct was.
          

Regering V.S. dient juistheid van toedracht en schuldigverklaring Al Qaeda zelf hard te maken
935 leugens kort na 9/11
   

D
e Amerikaanse regering, verantwoordelijk voor de lezing over de toedracht van 9/11, heeft intussen een naam opgebouwd van leugen en bedrog. The Center for Public Integrity telde in de twee jaar na 9/11, in aanloop naar de oorlog tegen Irak, op zijn minst 935 gelogen verklaringen van president Bush en zeven van zijn topofficials, waaronder Dick Cheney, Condoleezza Rice en Donald Rumsfeld.
Zie de War Card Chart
 

O
ver 9/11 vond nooit een gedegen en onafhankelijk onderzoek plaats. De staf van de 911 Onderzoekscommissie heeft dat recentelijk (2007 en 2008) zelfs meerdere malen toegegeven. Ook in het boek "Without Precedent" , uitgebracht in augustus 2006, schrijven Thomas H. Kean en Lee H. Hamilton , resp. voorzitter en vice-voorzitter van de 911 Commissie, dat ze zo gefrustreerd waren over herhaalde misleidende verklaringen door functionarissen van het Pentagon en de Federal Aviation Administration, dat ze overwogen om een apart justitieel onderzoek in te stellen naar mogelijke tegenwerking door functionarissen uit beide organisaties.

Dat ze dit achterwege lieten komt mogelijk omdat de geschiedenis pas vrij recent vernietigend over het rapport en de samenstellers lijkt te gaan oordelen.VOORNAAMSTE KRITIEK OP DE OFFICIËLE PENTAGONLEZING

-
M
eer duidelijkheid over het Pentagon is, door het opgevraagd materiaal
(FOIA, zie links van kader) , vooral ontstaan over de hoogte van het toestel. Volgens deskundigen toont informatie van de vluchtrecorder dat Vlucht 77 nooit zo laag bij het Pentagon heeft kunnen komen zonder schuin in de grond te belanden. Het spoor van Vlucht 77 toont dat het toestel de laatste paar niet geregistreerde seconden vrijwel evenwijdig met de grond moet hebben gevlogen om lantaarnpalen te kunnen ontwortelen én het Pentagon in de onderste verdieping te kunnen binnendringen.
  
Een groot vliegtuig kan over zo'n korte afstand niet zo scherp dalen, tegelijk de neus optrekken en vlak voor de inslag ook nog de bouwmaterialen voor het Pentagon omzeilen.
  
Het zou bovendien een onbegrijpelijke aanvliegroute zijn bij het raken van zo'n enorm gebouw. Ook tactisch en geredeneerd vanuit goed voorbereide Islamitische kapers, zou de omslachtige en zeer risicovolle lage aanvliegroute door de begane grond van het Pentagon zinloos zijn geweest, aangezien de getroffen sectie van het Pentagon vrijwel leeg stond door een prille renovatie en relatief de minste schade en risico voor (hoger) personeel opleverde.
FBI en NTSB weigeren elk commentaar op vragen van deskundigen. 84 Tapes, door FBI geconfisqueerd, worden nog steeds achter gehouden. Bron: InfoWarsFBI-Statement.

GEVONDEN ONDERDELEN
Wiel van vliegtuigVan duizenden foto's gemaakt in en rond het Pentagon zijn er slechts enkele met daarop herkenbare vliegtuigonderdelen, zoals (zie foto) het beoogde wiel van een Boeing 757. Het belang van deze objecten als bewijs voor een vliegtuig moet uiteraard worden bezien binnen de context van alle beschikbare - ook tegenstrijdige - gegevens, inclusief de achtergehouden informatie door Pentagon, FBI en andere overheidsorganen. Een simpele manipulatie door de criminele partij zou anders onvoldoende worden uitgesloten.

Hfdst 7, Aanslag Pentagon

Meer over Vlucht 77
Terug naar begin
TOP

Overzicht
        
ZEMBLA:
"H
et hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald"

Pentagon vlak na de aanslag
Foto Pentagon vanuit aanvlieghoek vlak na aanslag. De gevel staat nog. Het vierkant markeert bouwmaterialen.
Route inslag Pentagon volgens officiele lezing
A anvliegtraject Vlucht 77 volgens officiële lezing. De gele cijfers duiden de lokaties waar lantaarn- palen door Vlucht 77 van de weg zouden zijn gerukt. Vluchtsimulator niet geautoriseerd
Het andere door Zembla aangehaal- de onderzoek vond plaats in een vluchtsimulator van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium . Hier werd Vlucht 77 door een leek nagebootst. Zembla liet de voice-over beweren: "Het hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald".
G
enoemde nabootsingen in de vluchtsimulator waren van generlei waarde. Immers, de officiële gegevens over die vlucht zijn zo omstreden dat op grond daarvan een vluchtsimulator niet eens zorgvuldig kan worden ingesteld.
Deskundigen uit burgerluchtvaart en uit militaire kringen weerspreken de mogelijkheid dat het Pentagon kan zijn getroffen op de wijze zoals door regeringsofficials is beweerd. Daarbij wordt naar alles gekeken, dus ook naar circumstantial evidence (bewijs van omstandigheden). Waarom zijn deze deskundigen niet gehoord?
D
e organisatie Pilots for 9/11 Truth vroeg op grond van de Freedom of Information Act (FOIA) bij het National Transportation Safety Board (NTSB) tweemaal de gegevens op van de vluchtdatarecorder van Vlucht 77. Eerst de gebruikelijke animatiegegevens, daarna, door grote afwijkingen met het officiële materiaal, de ruwe dataversie. De verkregen bestanden (waarvan later door het NTSB werd beweerd dat ze nooit verstuurd hadden mogen worden) lieten ze analyseren door experts.
Gedetailleerd .
De in totaal drie routes die zo ontstonden zijn allemaal verschillend terwijl ze uit één recorder toch echt hetzelfde behoren te zijn. Dit geeft een indruk van de onbetrouwbaarheid van door de Amerikaanse overheid verstrekte gegevens. Deze kwesties zijn nooit zijn opgehelderd door onafhankelijk onderzoek, omdat zulk onderzoek er nooit kwam.

De videopresentatie waaraan een deel van deze informatie is ontleend heet als volgt:
    Flight 77: The Flight Data Recorder Investigation Files
[55min.]
Niettemin meende Zembla aan alle twijfels van critici een einde te kunnen maken door met enkele vluchten in een vluchtsimulator (gebaseerd op omstreden gegevens van dezelfde overheid die de 911Commissie ernstig tegenwerkte) het Pentagon in te vliegen.
Meer over Vlucht 77 (Pentagon) en Zembla

Claim Zembla was voorbarig

DANNY JOWENKO, Nederlands sloopexpert
 (De tekst van dit onderdeel is aangepast op 19 juli 2011)

Een lichtpuntje in de uitzending was de verklaring van explosievenexpert Danny Jowenko. Nadat hij op basis van video-beelden stellig verklaarde dat WTC7 was opgeblazen, bleek hij zichtbaar onthutst door de opmerking van zijn interviewer dat deze instorting plaatsvond op 9/11. Het fragment ging de hele wereld over.
Een week voor zijn tragisch overlijden werd hij nog door Amerikaans militair insider, Dr. Sabrosky, aangehaald als iemand die hem overtuigde van de ongerijmdheden op 9/11 [op 3m40s].
Jowenko overleden na frontale botsing tegen boom (14 december 1955  —  16 juli 2011)
Jowenko - volgens Zembla "de absolute top in Nederland" - heeft met zijn statement over WTC-7 wereldwijd mensen de ogen geopend. Op 16 juli 2011 kwam hij tragisch om het leven door een frontale botsing tegen een boom. Danny Jowenko overtuigde vooral door zijn nuchterheid en de zichtbare verrassing toen hij vernam op welke dag het gebouw was opgeblazen. Hij werd een held tegen wil en dank, bleef vasthouden aan zijn verklaring, maar heeft met 9/11 nooit meer iets te maken willen hebben.
In een telefoongesprek verzekerde Jowenko dat tegendraadse bemoeienis van demolition experts met de officiële uitkomsten van 9/11 een zeker einde zou betekenen van hun carrière.

Alle interviews van Jowenko bij elkaar
[incl. quote Jowenko] AE911Truth - Solving the Mystery of WTC 7
[incl. quote Jowenko] AE911Truth - Experts Speak Out [NL ondertiteling]

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht


TOEGEVOEGD OP 27 OKTOBER 2009
Zembla-reconstructie van aanval Pentagon bedrog? Simulator niet geautoriseerd, geen Boeing 757
Bron: Dutch Pentagon Attack Recreation A Fraud? Simulator Not Certified, Not A 757
https://pilotsfor911truth.org/dutch_simulation_debunked

De organisatie Pilots For 9/11 Truth publiceerde op 20 oktober 2009 een briefwisseling tussen Rob Balsamo, oprichter van Pilots For 9/11 Truth, en Frank Vos, adviseur externe communicatie bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) in Amsterdam. Dit naar aanleiding van de vluchtsimulatie van Vlucht 77 in het Pentagon, die het NLR in opdracht van Zembla speciaal voor de uitzending had uitgevoerd.
Uit de briefwisseling blijkt dat bij deze simulatie sprake was van een bedriegelijke wetenschappelijke onzorgvuldigheid. Tenminste, wanneer deze simulatie zou worden aangewend om als bewijsmiddel te dienen voor enige stelling. Helaas was dit laatste het geval. Zembla bracht de uitkomst van de simulatie met veel tamtam naar buiten onder het credo:
ZEMBLA: Er ging wèl een Boeing 757 in het Pentagon! Het hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald"
Het NLR doet voornamelijk wetenschappelijk onderzoek. De uitkomst van de simulatietest is door Zembla dan ook als wetenschap gepresenteerd. Het NLR heeft in de briefwisseling met Pilots For 9/11 Truth aangegeven louter wetenschappelijke taken uit te voeren. Maar de test noemt men bij het NLR vervolgens tegen het NLR-beleid, ad-hoc en eenmalig. Men weigert inhoudelijk mededelingen te doen of vragen te beantwoorden.
Zie hier het volledige vertaalde artikel: Is Nederlandse reconstructie van aanval Pentagon bedrog? Waarheid911 Special
Opinie Waarheid911 over aanpak 9/11 door documentairemakers


Aanbevolen!
Briefwisseling en onderzoeksconclusies van Pilots For 9/11 Truth over de vluchtsimulatie van Vlucht 77 door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR).
Op deze site:

Nederlandse reconstructie van aanval op Pentagon bedrog?

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht


Zembla: de vernietiging van Vlucht 77
Eveneens noemenswaardig in het kader van deze bespreking is het filmpje waarmee Zembla 'aantoont' hoe een straaljager die met dezelfde snelheid als Vlucht 77, een Boeing 757-200 , tegen een muur vliegt, tot nagenoeg stof kan desintegreren. Met dit filmpje verklaart Zembla vervolgens de zeer geringe hoeveelheid wrakstukken in en buiten het Pentagon.
De F4 Phantom uit het filmpje botst frontaal op een muur die zo massief is dat het toestel er niet de geringste vat op krijgt. Het toestel verbrijzeld hierdoor volledig omdat alle vrijgekomen energie zich op het toestel zelf richt. Het projectiel dat de muur van het Pentagon raakte doorbrak echter wel de muur. Zodanig dat genoeg massa intact bleef om een lang schadetraject te veroorzaken tot en met de laatste muur achterin de derde ring van het Pentagon.
Kortom, het krachtenspel op een aanzienlijk schuin invliegende Boeing 757 staat, ook gezien de grootte van het toestel, in geen verhouding tot de F4 Phantom die frontaal tegen een speciale daarvoor ontwikkelde schokabsorberende muur voor nucleaire installaties werd gevlogen.
Zicht op impactschade Pentagon  

    
Pilots graphic: link to Patriotsquestion911.com
   
PROFESSIONALS UIT LUCHTVAART VERWERPEN OFFICIËLE LEZING
Captain Russ Wittenberg [eerste plaatje]
Wittenberg is voormalig piloot van ondermeer twee van United Airlines bij de aanslagen betrokken vliegtuigen, Vlucht 175 (WTC-2) en Vlucht 93 (Shanksville):
   
"I
k geloof niet dat het mogelijk is voor, zoals ik zei, voor een zogenaamde terrorist, om in een [Cessna] 172 te trainen, dan in een 757-767 klasse cockpit te springen en het vliegtuig verticaal en zijwaarts te navigeren. Het vliegtuig met snelheden laat vliegen die de beperkingen van het ontwerp met meer dan 100 knopen overschrijden, met hoge snelheid een scherp hellende draai maakt [high-banked turn ], overschrijdend... mogelijk 5, 6, 7 G's trekt, om het vliegtuig (vervolgens) letterlijk uit de lucht te laten vallen. Ik zou het niet kunnen en ik ben absoluut zeker dat zij het ook niet konden."
   
Voor het zien van de vluchtroutes van Vlucht 175 en Vlucht 93, zie de Shockwave-animatie .
 Wittenberg ook over Vlucht 77.

    
ZEMBLA'S KRITISCHE NOOT

Deze bespreking zou niet af zijn zonder enkele kanttekeningen te noemen die ook door Zembla tegen de officiële 9/11 lezing zijn geplaatst.
Zo werd met het noemen van de opmerkelijke handel in putopties in ondermeer American Airlines (vlak voor de aanslagen) een grote mate van voorkennis verondersteld. Ook ging Zembla in op het dataherstel door een Duits bedrijf, van de in het WTC-puin gevonden harde schijven. Deze informatie wees eveneens op voorkennis. Van dat onderzoek werd nooit meer iets vernomen.
Sensationeel was de conclusie van Danny Jowenko, sloopexpert , dat WTC7 gecontroleerd is neergehaald. Zembla bleef niettemin met het eigen onderzoek overwegend achter de officiële verklaring staan.
Zembla schonk aandacht aan de afwezigheid van de Amerikaanse luchtmacht (NORAD/ USAF), waardoor vier gekaapte toestellen hun doelen konden bereiken.
Opvallend is de wijze waarop Zembla zich, door fragmentarisch en selectief eigen onderzoek, vooral beschermend in de richting van de Amerikaanse overheid bleef opstellen, terwijl het bij het verslaan van extern onderzoek zeer belastende feiten constateerde. Zaken die wel rechtstreeks bij naam werden genoemd en die van een orde waren die geen toeval kon worden genoemd.
Wie dieper ingaat op de vraag wie voor de aanslagen verantwoordelijk zijn, begrijpt dat het of het één of het ander moet zijn geweest.
Samenwerking tussen terroristen en Amerikaanse topofficials is niet waarschijnlijk door de onzekerheden die dat oproept. Maar indien het geval zou het voor de schuldvraag weinig verschil maken. Overheden behoren het land te beschermen. In het geval van schaamteloos opportunisme of zelfs samenwerking zouden officials minstens zo schuldig zijn.
Doordat het afwijzende oordeel richting 'complot-denkers' leunde op eigen onderzoeksresultaten (kritisch materiaal richting VS was aanvullend) beschouwden nieuwsmedia en publiek de uitzending vooral als een weerlegging van wat de oetlullig gepositioneerde "complotdenkers" durfden te beweren. Geen krant reageerde de volgende dag op de kritische punten.
Een jammerlijk gemiste kans waarbij de redactie van Zembla niet de verantwoordelijkheid nam om de journalistieke plicht tot waarheidsvinding overtuigend naar zich toe te trekken.
CONCLUSIE
De ernst die besloten ligt in Zembla's kritische opsomming van feiten kwam nooit helder aan het licht. In een pas de deux tussen bloedige ernst en nodeloze onzin, mocht deze laatste leiden, wat Zembla's redenen daarvoor ook geweest moge zijn. Had ze gemeld, desnoods gelekt, maar verkoop als makers van een serieuze onderzoeks-documentaire geen halve waarheden.    

N A B E S C H O U W I N G     D O C U M E N T A I R E

GEPOLARISEERD KLIMAAT
Z
embla had rekening moeten houden met de beladen sfeer tussen voor- en tegenstanders van de officiële 9/11 lezing. Deze polarisering, door nieuwsmedia in de hand gewerkt door vooral boodschappers van het nieuws als onderwerp van spot te nemen, maakten een inhoudelijke afweging van feiten onmogelijk.
Om die reden had Zembla het contrast tussen zogenaamde complotdenkers en deskundigen voor alles dienen te vermijden. Niet alleen omdat een groot deel van het publiek al geneigd is om een standpunt over 9/11 emotioneel te bepalen, maar vooral omdat het eigen onderzoek daarbij gebaat zou zijn. Zembla schetste een karikaturaal beeld van amateuristisch internetactivisme tegenover ingehuurde deskundigheid.
Zembla gaf aan kijkers een retorisch signaal af, van: "Zie eens hoe goedgelovig die activisten zijn!" Op basis van onevenwichtig onderzoek heeft Zembla zich vervolgens oordelen aangemeten, zonder dat onderzoekers wezenlijk iets konden aantonen.

ZELFOVERSCHATTING ZEMBLA
W
aar het enerzijds minachting toonde voor critici heeft Zembla anderzijds de eigen mogelijkheden schromelijk overschat door onderdelen van het fel bekritiseerde onderzoek van de 9/11 Commissie, FEMA en NIST nog eens dunnetjes over te doen. Zonder een brede deskundigheid en zonder voldoende toegang tot de bewijsstukken.
Zembla had zich net als de meeste critici beter kunnen beperken tot de stelligheden van de Amerikaanse regering om vervolgens daar de bewijzen van in te zien. Te bekijken in hoeverre sprake is van een serieuze zaak. Alleen in die volgorde blijkt het geconstrueerde karakter van de officiële lezing en dienen andere opties zich aan.
De primaire vraag is niet wie de juiste toedracht rond 9/11 zal moeten gaan bewijzen, maar of de partij die deze bewijzen claimt haar werk goed heeft gedaan. Op dat laatste punt vallen spijkers met koppen te slaan.

    

Terug naar begin
TOP

Overzicht


MEER
Waarheid911 Documentaires: Vara's Zembla
 
Officiële lezing luchtverdediging onjuist

 Vlucht 77 Pentagon
Tegenstrijdige informatie onderzoek Pentagon
     


meer op deze site
911 Critici
911 Links (zeer uitgebreid)

911 Actualiteit & VIDEO

EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11