Link naar openingspagina

DONEER! Waarheid911.NL
ZIE
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
FEITEN & OMSTANDIGHEDEN

1
.
Brandweerlieden bij inslagzone WTC2
2. Neergang van de Twin Towers
3. Seismografische data voor explosies Twin Towers
4. Meer aanwijzingen voor explosieven
5 . Gebouw 7 (WTC)
6.
WTC Merkwaardigheden
a) Burg. Giuliani gewaarschuwd vóór instorten Twin Towers
 b) Larry Silverstein verzekert WTC weken voor aanslag
  c) Noodzakelijke renovatie Twin Towers
   d) Sein veilig, ondanks hoge concentraties asbest
    e) Vondst 'zwarte dozen' bij WTC verzwegen
     f) Marvin Bush, broer president hoofd security WTC
      g) Explosieven (reuk)honden uit WTC verwijderd

       h) Grote geldtransacties WTC-comp. voor aanslagen
Hoofdstuk 7: Aanslag Pentagon
8
.
United Airlines Vlucht 93
9.
Afwezigheid NORAD
10.
Tijdlijn aanslagen
11. Lage bezettingsgraad toestellen
12.
Telefoongesprekken in de lucht
13.
Optiehandel AMR en UAL schiet omhoog voor aanslagen
 

Ddoorsnede Pentagon met indeling

Reconstructiefoto Pentagon met impact Boeing 757

7. AANSLAG PENTAGON (Vlucht 77)

ONDERZOEK (2009) NAAR AANVAL PENTAGON DOOR CIT
DATARECORDER PRODUCEERDE DRIE AFWIJKENDE VLIEGROUTES
ONTBREKENDE WRAKSTUKKEN
INSLAG MET OP AFSTAND BESTUURD KLEINER TOESTEL
PLAATS MISDRIJF OPGESCHOOND (EN IN BESLAGNAME VIDEOS)
DE RUIMTE ACHTER DE INSLAGZONE
INSLAGGEBIED 'BOEING 757-200' PENTAGON
HET ONTBREKEN VAN AFDRUKSCHADE OP GEVEL PENTAGON
MEER THEORIEËN EN DISCUSSIE

FLY-OVER HYPOTHESE
VOORLOPIGE CONCLUSIES WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

   
(Kader)
Gebrek aan opheldering raakt beginselen rechtstaat
(Kader) Ringen Pentagon door onderste etages verbonden
(Kader) Verspreking Bill Clinton over bom Pentagon
(Kader)
Tegenstrijdige informatie onderzoek Pentagon     
7) AANSLAG PENTAGON (Vlucht 77)
Hoofdstuk overzicht
Materiaal dat essentieel is voor de stelling dat er met waarheid is gerommeld, verdient extra zorgvuldigheid. Ook in deze kwestie bestaan bronnen uit overwegend beeldmateriaal, documentatie en diverse soms tegenstrijdige getuigenissen. Niet ideaal zonder een ongelimiteerde toegang tot alle bronnen en zonder de mogelijkheid om mensen te verhoren onder ede. Zolang echter een deugdelijke onderbouwing in officiële lezingen ontbreekt, twijfelachtig of oncontroleerbaar is, blijft het beschikbare materiaal van onschatbare waarde.

De impact van Vlucht 77 in het Pentagon voltrok zich 83 minuten nadat Vlucht 11 voor het eerst afweek van koers, 58 minuten nadat de Noordtoren was geraakt en 40 minuten na de impact in de Zuidtoren. Intussen was het vliegtuig nog steeds niet onderschept, terwijl het vloog over het normaliter meest beschermde luchtruim in de Verenigde Staten.
Bovenaanzicht Pentagon met schadepatroonVele vragen onbeantwoord, officiële lezing onhoudbaar
— EXACTE TOEDRACHT VAN AANSLAG OP PENTAGON BLIJFT OMGEVEN MET VRAAGTEKENS (6/2007)
H
oewel de toedracht van de aanval op het Pentagon moeilijk te achterhalen is, beginnen recente ontwikkelingen hun vruchten af te werpen. Afgezien van het reeds langer bestaande beeldmateriaal dat met de officiële lezing wringt, groeit het aantal specifieke en meer concrete aanwijzingen.Nieuwe inzichten na drie jaar durend onderzoek (27 augustus 2009)
Meer over National Security Alert in de Waarheid911 Special. Een vertaald artikel van OpedNews.com
Hiernaast een video-overzicht (81min) met bevindingen van een drie jaar durend onderzoek door het Citizen Investigation Team naar de precieze toedracht van de aanval op 11 september 2001 op het Pentagon.
Materiaal dat vanaf 2006 op Waarheid911 verscheen wordt niet aangepast. De lezer krijgt hierdoor een goed inzicht in de kennisontwikkeling van afgelopen jaren, maar vooral van de consequente lijn in verklaringen waar diverse deskundigen en wetenschappers op basis van het beschikbare materiaal op uitkwamen.
De meest afwijkende hypothese onder deskundigen die de officiële lezing onderuit haalden, kwam tot op heden van onderzoeker Jim Hoffman van 911Research.com. Meer in het kort hierover elders op deze pagina.
    
Het onderzoek van het Citizen Investigation Team geniet steun van professionals die zich vanuit diverse disciplines over deze zaak hebben gebogen, maar er is ook kritiek.
 
National Security Alert - Sensitive Information from Citizen Investigation Team on Bitchute.
Vertaling artikel OpedNews
Kritiek op studie: Journal of 9/11 Studies (pdf)
Getuigenissen nog geen hard bewijs
Tegenstrijdige informatie onderzoek Pentagon
Zie ook: Pilots for 9/11 Truth
    

Terug naar begin
TOP

Overzicht


   
DATARECORDER PRODUCEERDE DRIE AFWIJKENDE VLIEGROUTES
Chaos na drie verschillende overheidsversies van traject Vlucht 77
Aanleiding voor verwarring rond de toedracht van de 'Pentagonvlucht' is het bestaan van drie verschillende lezingen over Vlucht 77. Al deze versies zijn afkomstig van de Amerkaanse overheid. In de eerste, de publiek gemaakte versie, rukt het vliegtuig in aanloop naar de westvleugel van het Pentagon op Highway 27, vijf lantaarpalen uit de grond.
De tweede versie komt van de National Transportation Safety Board . Beide versies zouden uiteraard aan elkaar gelijk moeten zijn. Het is deze versie die Pilots for 911Truth in bezit kreeg (2006) met behulp van de Freedom of Information Act . Het betreft een animatie die volgens NTSB gebaseerd is op ruwe vluchtgegevens uit de datarecorder. De animatie verschilt echter aanzienlijk van de bekende eerdere versie waarbij de aanvliegroute 15 tot 20 graden zuidelijker ligt. Lantaarpalen en inslaggat kunnen op basis van de NTSB-animatie niet zijn geraakt (vergelijking routes, rechts ).

Toch bevestigen twee agenten van het Pentagon, op 9/11 werkzaam bij het nabijgelegen CITGO benzinestation , los van elkaar de juistheid van de NTSB-animatie.

 
NTSB-fragment van laatste manoeuvres Vlucht 77 (ca. 1min)
Route inslag Pentagon volgens officiele lezing
Overzicht (officieel) aanvliegtraject. De gele cijfers fixeren de lokaties waar de lantaarnpalen door Vlucht 77 van de weg moeten zijn gerukt.
Zonder van de animatie op de hoogte te zijn tekenden zij los van elkaar een exact gelijkende route op een luchtfoto van het gebied. Een derde getuige, werkzaam bij het CITGO-station, tekende deze route eveneens.
Ondanks de verbluffende gelijkenis tussen deze getuigenissen en de NTSB- animatie, achtte Pilots for 911Truth het materiaal onvoldoende betrouwbaar om daarmee de werkelijke inhoud van de datarecorder te kunnen aantonen.


TWEEDE BEROEP OP DE FREEDOM OF INFORMATION ACT
Omdat de animatie een bewerking betreft van de datamodule en fors afwijkt van de officiële eerste aanvliegroute, werd door Pilots for 911Truth opnieuw een beroep gedaan op de Freedom of Information Act. Ditmaal om het ruwe bestand, direct afkomstig van de datamodule uit de vluchtrecorder, in bezit te krijgen. Die aanvraag is opnieuw gehonoreerd. Pilots for 911Truth kreeg later van het NTSB te horen dat deze informatie nooit had mogen worden verstrekt.

WENDING

N
a ontcijfering van de ruwe data neemt de videopresentatie, waarmee Pilots for 911Truth de gebeurtenissen verklaart, plotseling een heel andere wending. Het publiek gemaakte oorspronkelijke vluchtpad (flightpath, 1ste officiële versie) blijkt na analyse van de ruwe gegevens ineens wel te kloppen (dit geldt echter niet voor de hoogte) . Toch duidt Pilots for 911Truth de uitkomst van de ruwe data met de term "flightpath changes" (veranderingen in vliegroute) . Dit is zeer verwarrend, want de verandering klopt weliswaar ten opzichte van de tweede versie over de aanvliegroute, de NTSB-animatie, maar niet ten opzichte van de officiële lezing die primair ter discussie stond.

Ter aanvulling: de ruwe bestandsinformatie werd door Pilots for Truth niet vertaald in een animatie, maar na decodering omgezet op een Microsoft Excel Sheet. Hierdoor duurde het maanden voordat uit cijfers en letters duidelijk werd wat er precies met het toestel gebeurd moet zijn.

Volledige tekst op Waarheid911 Special, Vluchtdatarecorder Vlucht 77:
Aanvliegroute in scherp contrast met gangbare officiële lezing
Duikvlucht op Pentagon volgens gegevens FDR niet mogelijk
Verwarrende presentatie Pilots for 911TruthZIE VOLLEDIGE TEKST
    


Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

ONTBREKENDE WRAKSTUKKEN
De inslag van een groot verkeersvliegtuig als de Boeing 757 moet duidelijke sporen nalaten waaraan de aard van het toestel valt af te lezen. Het feit dat sprake was van een inslag wordt bewezen door een langgerekt gat tot aan de buitenmuur van de C-ring (derde ring) van het Pentagon. Dit toont aan dat het inslaande object niet volledig te pletter sloeg. Na de impact bleef voldoende stevige massa over om een aanzienlijke afstand door het gebouw te kunnen afleggen.
De officiële lezing stemt niet overeen met aangetroffen omstandigheden en evenmin met het gedrag van officials die onmiddellijk begonnen met het ruimen van bewijs- en sporenmateriaal .
Door het raadsel van achteraf niet te localiseren sporen van een Boeing 757 blijft men rekening houden met andere projectielen.
Grasveld voor inslagzone Pentagon
Intacte daklijn Pentagon, vlak na impact projectiel
Intacte daklijn, zeer kort na inslag projectiel (Vlucht 77 ?) Geen tekenen van wrakstukken
 
  Doorgetrokken lijn van aanvlieghoek

Afbeelding Lincoln StatuteVragen om opheldering over de toedracht en afhandeling van de aanslagen op 11 september zijn niet door de Amerikaanse overheid beantwoord. Acceptatie van de verstrekte feiten was alleen mogelijk op basis van geloof of door aanname op gezag. Ongelovigen worden gezien als tegenstanders, complotdenkers en in die sfeer bejegend. Voor een open samenleving met een gekozen volksvertegenwoordiging is dit niet de geëigende manier om voor rigoreuze maatregelen, waaronder de War on Terror, steun te verwerven.
    
GEBREK AAN OPHELDERING RAAKT BEGINSELEN RECHTSTAAT
Voorbeelden van deze maatregelen zijn het aangaan van gewapende conflicten (Afghanistan, Irak), inperking van vrijheden (Homeland Security Act, Patriot Act, Intelligence Authorization Act) en de onttakeling van het oorlogsrecht (Military Commissions Act of 2006) Met dit schenden van de blauwdruk van het westerse samenlevingsmodel is waarheid nog slechts claim, een eenzijdig dictaat dat dient te worden geaccepteerd. Deze oncontroleerbaarheid druist in tegen de intrinsieke aard van waarheid en tegen de waarden waarop de Amerikaanse (en andere westerse samenlevingen) zijn gegrondvest.

 Bush regelt pardon voor zichzelf en regering bij mogelijke oorlogsmisdaden
   
Waarheid911
beoogt de onwenselijkheid van deze ontwikkelingen te onderstrepen door feiten zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken. Dit is eveneens een test voor het zelfcorrigerend vermogen van de vrije samenleving. Cruciaal is in hoeverre nieuwsmedia en volksvertegenwoordigers receptief durven zijn (buiten hun vertrouwde stolp) en dit soort signalen oppakken. Kennis vergaren en ondanks pijnlijke consequenties de moed durven tonen om verzwegen feiten en omstandigheden rond 11 september onder ogen te zien en bekend te maken.

    
INSLAG MET OP AFSTAND BESTUURD KLEINER TOESTEL (hypothetisch)

Onbemande Global Hawk

Door de aard van de inslag en ontbrekende kenmerkende wrakstukken van een Boeing 757, denken sommige onderzoekers eerder aan een op afstand bestuurd systeem als een aangepaste Douglas A-3 Sky Warrior, een Global Hawk of een raket.

Een toestel als de eenmotorige Global Hawk (links) weegt operationeel rond de 12 ton. Een Boeing 757-200 (tweemotorig) weegt volledig operationeel ca. 90 ton. Een tweemotorig toestel als de A3 Sky Warrior weegt operationeel rond de 30 ton en heeft net als de Global Hawk en de Boeing een 'zachte neus' waarmee het tijdens het desintegreren in het Pentagon nooit zo'n extreem diep gat had kunnen slaan. De toestellen zouden daarvoor moeten zijn toegerust met raketten. Het raadselachtige gat achterin het Pentagon voldoet exact aan het rechtlijnige schadetraject van een raket .
Meer hypotheses
     

PLAATS MISDRIJF OPGESCHOOND
Pentagon: mannen in burger verwijderen razendsnel na inslag toestel onderdelen van het veld   Vreemd genoeg is een vliegtuig van circa 90.000 kilo aluminium, titanium, en ander materiaal verdwenen, maar wordt er geclaimd dat vrijwel alle lichamen van passagiers zijn geïdentificeerd. Vrijwel direct na de inslag wordt de 'crime scene' door een grote groep mensen, die een aaneengesloten rij vormen, grondig op sporen nagelopen.
    
D
it zijn duidelijk geen brandweerlieden en geen agenten. Zeer tegen alle protocollen in wordt elke mogelijkheid tot een reconstructie onmogelijk gemaakt. Ook verschijnen er mannen in nette pakken die in grote haast ogenschijnlijk vederlichte brokstokken van het veld verwijderen. Ditmaal geen oncontroleerbare getuigenissen over mannen in witte pakken (Bijlmerramp).
Minuten na de inslag wordt bij een nabij gelegen benzinestation door FBI-agenten een video in beslag genomen uit een security camera, die exact op het inslagpunt stond gericht.
     
85 Videotapes, door de FBI in beslag genomen,bevatten geen enkel beeld van inslag vliegtuig. Bron:FBI-Statement. Source: judicialwatch.org

Beelden tonen illegale verwijdering van sporen op plaats delict
D
e volgende link toont een serie foto's waarop te zien is dat nog tijdens het blussen, vrijwel direct na de ramp, mensen in een lange rij het veld uitkammen. Deze foto's zijn screenshots van beelden afkomstig van Fox News, uitgezonden op 9/11 en daarna niet meer. Op video laat de actie geen enkele twijfel bestaan over de bedoeling. Iedere centimeter wordt nauwkeurig afgezocht. De foto's sluiten zodanig op elkaar aan dat de kijker de authenticiteit van de plek kan controleren.
Zie: Schoonmaakactie Pentagon na crash
Bron: Fox News.

   

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

DE RUIMTE ACHTER DE INSLAGZONE
Dwarsdoorsnede schadegebied Pentagon   Gat binnenring Pentagon   Vergroting gat in binnenring Pentagon.
Pentagon schadegebied 1e etage, volgens NIST
Schadegebied met afgebroken columns op begane grond, blz. 39 Pentagon Building Performance Report NIST/ASCE. Korte hoek van vliegtuig bedraagt circa 42 graden. Inslag: positie tussen begane grond en 1e verdieping.
  Dwarsdoorsnede Pentagon na enig sloopwerk
Pentagon na gedeeltelijke sloop. Zie de richting van inslag en vergelijk dit met de foto erboven. Was dit een vliegtuig? Zo ja: waar zijn dan de restanten die voldoende massa overhadden om het schadetraject te doorlopen, zoals de ieder zes ton zware uit o.m. titanium gefabriceerde Rolls Royce motoren?

Volgend opmerkelijk punt (hoewel er vele zijn die hier onbesproken blijven) is de ruimte direct achter de gevel waar het toestel zich doorheen boorde. Toen het dak en een deel van de voorgevel ongeveer dertig minuten na de inslag waren ingestort, werd een dwarsdoorsnede van enkele kamers zichtbaar (linksboven). De scherpe doorsnede toont een natuurlijke scheidingslijn waarvan de muur is weggeslagen. Dit gebied aan de linkerzijde van de inslagzone, bleef gevrijwaard van brand, terwijl een inslaand vliegtuig hier een groot deel van zijn kerosine zou verliezen, daar waar grote brandstofleidingen via de zijde van de romp naar de vleugels lopen.
Kwetsbare spullen, rakelings gesitueerd langs de afgrond van de scheidingslijn, stonden onaangedaan in de oude positie. Bijvoorbeeld op de tweede verdieping
een kruk met een open boek erop. Geen sporen van brand (Wat we in Nederland begane grond zouden noemen, wordt in de rapporten geduid als first floor. Een tweede verdieping in Nederland is in de rapportages vervolgens een third floor, enzovoort).

Een opmerkelijk tafereel wanneer verondersteld wordt dat zojuist een verkeersvliegtuig vol brandstof binnendrong en langsschoof, met zoveel verwoestende kracht dat er niets van overbleef. Vliegtuig opgelost, maar de meubels nog overeind. Uitgaande van de route die door het projectiel is afgelegd (foto boven: midden en rechts), moet het uiterst snel, krachtig en doordringend zijn geweest.
ASCE pdf-document Pentagon Building Performance Report (uniek fotomateriaal)
Meer Pentagon op de Waarheid911 Special over Vlucht 77
Zembla: "Het hart van het Pentagoncomplot hebben we onderuit gehaald".


RINGEN PENTAGON DOOR ONDERSTE ETAGES VERBONDEN

Op vrijwel alle geraadpleegde bronnen over de inslag in het Pentagon wordt uitgegaan van het doorboren van drie buitenste ringen. Sceptici van de officiële lezing grijpen deze kennis aan om te betogen dat hiervoor zes betonnen muren (twee per ring) moeten zijn doorboord. Een omstandigheid die de waarschijnlijkheid van een raket doet toenemen; het is immers nauwelijks denkbaar dat onderdelen van een verkeersvliegtuig in staat zijn om na een eerste impact nog vijf extra verstevigde betonnen draagmuren te doorboren om daarna volledig te zijn opgelost.
Pentagondoorsnede van de ringenHet uitgangspunt van zes muren is onjuist. Foto's wijzen uit dat de eerste drie ringen alleen bij de bovenste drie verdiepingen van elkaar gescheiden zijn. Daaronder is mogelijk sprake van één ruimte. Het projectiel heeft precies deze onderste ruimte gepakt, hetgeen zichtbaar is door gaten in de 'zesde' c.q. 'tweede' muur. Deze constructie van de ringen wordt ook bevestigd door het schema van FEMA.
Hoewel het niet mogelijk is om de binnenkant te zien (met wellicht meerdere muren) valt niet uit te sluiten dat het projectiel om door de 'zesde' muur te breken eigenlijk maar twee muren heeft hoeven slechten. Op figuur 1 toont de foto drie (!) mogelijke uitschotgaten in de derde ring.
Hieruit afgeleid volgt (uitgaande van de officiële lezing) de conclusie dat het enorme toestel volledig door onderste etage (begane grond) gegaan moet zijn. De combinatie van grootte en schadetraject maakt het, gezien de omslachtige en extreem lage aanvliegroute, moeilijk voor te stellen dat het grasveld voor de impactzone onbeschadigd is gebleven en bouwmateriaal, gelegen voor het inslaggebied, daar gewoon is blijven liggen.


Overzichtsfoto's van de Pentagonringen
Pentagonoverzicht van het Penn State College of Engineering

Bovenaanzicht van 'ringen' Pentagon

 

INSLAGGEBIED 'BOEING 757-200' PENTAGON

This is the exact spot where the plane is reported to have hit into the bottom story of the building and it was within this section that the outer façade of the building collapsed almost an hour after initial impact. Photo taken by CPL William Ingersoll of the U.S. Marine Corps. Inslag gebied Pentagon
Zie dat ondanks de lage insteek van het toestel het grasveld voor het Pentagon ongeschonden is en dat de gevel van het gebouw intact is, ondanks het verdwijnen van een compleet verkeersvliegtuig. Op ander materiaal is o.m. te zien dat de raamkozijnen op de plek waar de motoren hadden moeten inslaan, volledig intact zijn. Zie onder de motoren die door type Boeing 757-200 worden gebruikt. Links een Pratt and Whitney (PW2000), rechts een Rolls-Royce (RB211-535). De Boeing 757 van Flight 77 zou zijn uitgerust met de Rolls-Royce motoren (circa 6000 kilo elk). Doorsnede motoren, 2.2 meter.
   
Rolls Royce motor van Boeing 757-200

Hieronder nogmaals de gevel van het Pentagon met een gereconstrueerde afbeelding van het type toestel dat geacht wordt volledig te zijn verdwenen door het gat. Van dit toestel zijn geen onderdelen teruggevonden of getoond, een punt waarover niettemin een felle strijd woedt tussen voor- en tegenstanders van de niet-officiële theorie.
De crash vond plaats in een segment dat juist grondig was gerenoveerd. Naar schatting 20.000 werknemers of een groot deel daarvan bevond zich elders in het enorme complex. Minister van Defensie Rumsfeld hield kantoor aan de andere zijde van het complex.
Ondanks superieure beveiliging weten de autoriteiten niet één opname te tonen van veiligheidscamera's die het inslaande toestel uit meerdere hoeken moeten hebben vastgelegd. De foto rechtsonder toont de lokatie van de aanslag kort na de inslag. Delen van het enorme toestel zijn nergens te zien.

Reconstructie Pentagon inslag Boeing 757 Pentagon vlak na inslag
  

Foto links toont de getroffen zijde van het Pentagon in de eerste 30 minuten, dus voor de instorting (zichtbaar op foto rechts). Bij de gele pijl het punt van impact van de Boeing 757. Referentiepunt op beide foto's zijn de twee auto's en de A-markering. Het is ondenkbaar dat een Boeing 757 hier in het gebouw verdwijnt zonder de auto's te raken, de ruiten te breken (zwarte pijl) of grote zichtbare onderdelen zoals vleugels en motoren achter te laten.


Terug naar begin
TOP

Overzicht


HET ONTBREKEN VAN AFDRUKSCHADE OP GEVEL PENTAGON

911-Research hierover:
(Meer recente ontwikkelingen rond de Flight Data Recorder waren toen door 911Research nog niet verwerkt. Niettemin is de visie bij 9/11Research gelijk gebleven)
"Het ontbreken van afdrukken (in de gevel) van uitstekende delen van het toestel is misschien wel het sterkste bewijsstuk dat door aanhangers van 'no-Boeing theories' wordt aangevoerd. Echter, dit is geen bewijs dat er geen 757 in het Pentagon is verongelukt. Het is eerder bewijs dat er geen intacte 757 in het Pentagon is verongelukt. Als de uiteinden (vleugels, etc) vlak voor de inslag zijn versplinterd, kunnen ze geen afdruk op de gevel hebben achtergelaten."

Met deze pro-officiële afweging, afkomstig van 911-Research, komen twee totaal verschillende zienswijzen over de toedracht bij het Pentagon naast elkaar te liggen.
Het is nuttig om te zien waarop zo'n verschil gebaseerd is. 911-Research beschouwt, net als de Amerikaanse overheid, een Boeing 757 als het inslagobject van het Pentagon. Hoe is dat mogelijk vanuit het eerder omschreven perspectief? 911-Research voert immers een kritische en degelijke site met wetenschappelijke pretenties. Dit voorbeeld is bedoeld om te illustreren wat er symptomatisch fout gaat bij veel argumentaties die de lijn van de officiële lezing volgen.
Om de hypothese van een inslaande Boeing 757 zonder afdrukken van vleugels en motoren in de gevel aannemelijk te maken, wijst 911-Research op de mogelijkheid van een tegenaanval vlak voor de inslag, of op het simpelweg botsen met lantaarnpalen vanwege de geringe aanvlieghoogte. Een tegenaanval met het aanwezige raket afweersysteem is erg onwaarschijnlijk want officieus noch officieel is iets dergelijks gemeld, ook al zou de legitimiteit van zo'n actie verzekerd zijn geweest. Het zou de gênante onmacht, waarmee de kwetsbaarheid van het militaire complex aan het licht kwam, iets hebben afgezwakt. Dit gebrek aan logica in het speculatieve betoog wordt blijkbaar niet opgemerkt.
Over de lantaarnpalen. Die zouden de vleugels hebben kunnen doen afbreken, maar dan zouden de twee enorme motoren moeten zijn overgebleven. Afgezien van wat discutabele motoronderdelen, ontbreekt van die motoren nu juist ieder spoor. Volgens de officiële lezing vanwege de zware impact van het toestel op de zwaar versterkte betonnen gevel van het gebouw. De klap zou het toestel volledig hebben doen versplinteren. Die lezing is dan weer strijdig met de lange weg die een uit elkaar vallend passagierstoestel door het Pentagon zou hebben afgelegd (foto ).
Ook deze tegenstrijdigheid wordt in bovengenoemde speculaties van 911-Research niet meegewogen. Toch trekken zij op basis hiervan en afgaande op ooggetuigen de conclusie dat het inslagobject een Boeing 757 is geweest.
 
OPMERKELIJKE CONCLUSIE "911RESEARCH"
 
Het zich als wetenschappelijk profilerende 911Research (dat uitgaat van gecontroleerde explosies bij de Twin Towers) gaat bij het Pentagon uit van een crash zoals in de officiële lezing, dus een inslaande Boeing 757. Dit is opmerkelijk. Officieel door FEMA geschoten fotomateriaal maakt duidelijk dat grote onderdelen zoals vleugels of motoren van een Boeing 757 ontbreken.
In de argumentatie van 911-Research worden ooggetuigenverslagen over een Boeing 757, ondanks tegenverklaringen, sterk meegewogen. Een vliegtuig dat met een snelheid van 650 tot 800 km/u rakelings overvliegt,
is vanwege snelheid niet alleen nauwelijks te onderscheiden voor mensen die zich vlak in de buurt bevinden , het enorme geluid en de luchtdruk vormen een harde aanval op de zintuigen. Goede waarneming wordt vrijwel onmogelijk.

BEVRIJDINGSACTIE 'DE PUNT' IN 1977

Voorbeeld: op 11 juni 1977 werd in het Drentse De Punt een bevrijdingsactie uitgevoerd voor treinpassagiers die al drie weken in een trein in gijzeling waren van vier jonge Zuid-Molukkers. Bij de actie vlogen zes Starfighters rakelings over de trein om zoveel desoriëntatie bij de gijzelnemers teweeg te brengen dat de trein ondertussen ongemerkt kon worden bestormd.
O
ok maatschappelijke druk en de horror van het complotscenario maken van ooggetuigen een minder betrouwbare factor. Onoverkomelijk hoeft dit niet te zijn. Bij voldoende aanwijzingen die een harde bewijsvoering door technisch onderzoek mogelijk maken, worden getuigenverklaringen van ondergeschikt belang.

Het belangrijkste in het huidige stadium is niet de conclusie of het een vliegtuig, dan wel een raket is geweest. Het meest belangrijk is de kwaliteit van onderzoek; de pijnlijke vragen zo zichtbaar te maken dat een degelijk en onafhankelijk onderzoek voldoende draagvlak krijgt en onvermijdelijk wordt.

 

MEER THEORIEËN EN DISCUSSIE

Vergelijking gevonden motoronderdelenDe anti-Bush-site oilempire.us gaat eveneens diep in op de Pentagoncrash, waarbij het krachtig de inslag door een Boeing 757 blijft verdedigen. Ooggetuigenverslagen zijn ook hier doorslaggevend, samen met de analyse van gevonden wrakstukken, zoals een wiel en delen van een motor. Probleem is dat ook hierover, zelfs onder deskundigen, een hevige discussie woedt. Deze discussie draait inmiddels op meerdere niveaus. De één zuiver technisch, anderen uitgaande van meer strategische motieven. Vreemd aspect aan die technische discussie is dat toch verondersteld mag worden dat een foto van een beschadigd onderdeel simpel valt terug te voeren naar de intacte versie van het oorspronkelijke model, zodat discussie daarover eigenlijk overbodig is. Een motoronderdeel is tenslotte uiterst exact geconstrueerd. Maar als de zaak even onwaarachtig is als het totaalbeeld doet vermoeden, dan kunnen onderdelen ook van tevoren zijn neergelegd. Dat maakt deze discussie lastiger dan analyses over het instorten van de torens WTC 1 & 2 en gebouw WTC 7, waarbij aanwijzingen eenduidig wijzen in de richting van explosieven.

ROUTE VLUCHT 77 PENTAGON
Ook de route van Vlucht 77 roept vragen op. Het toestel maakte een flinke omweg om het Pentagon op een uiterst moeilijk aanvliegpunt over de begane grond binnen te vliegen. Een erg riskante onderneming voor onervaren kaperpiloten waarmee ze hun missie makkelijk konden laten mislukken. Gemakkelijker was het geweest om het Pentagon lukraak vanuit de lucht aan te vliegen, met een grotere kans op veel meer slachtoffers. Het Pentagon werd geraakt in het kantoor voor budget-analyse (verlies: 34 van de 45 werknemers) waar onderzoek werd gedaan naar sporen van de 2.3 triljoen dollar die door Rumsfeld de dag ervoor op Nationale televisie als vermist waren opgegeven. Dit gedeelte was juist gerenoveerd, extra versterkt en weer in gebruik genomen. Er werkten een minimale hoeveelheid mensen en geen hoog geprofileerde functionarissen.

Los Angeles Times (cashed by 911Research): It was the only area of the Pentagon with a sprinkler system, and it had been reconstructed with a web of steel columns and bars [and blast-resistant windows] to withstand bomb blasts.... While perhaps 4,500 people normally would have been working in the hardest-hit areas, because of the renovation work only about 800 were there.

FLY-OVER THEORIE
Sommigen beweren dat indien werkelijk een Boeing 757 in het Pentagon is gevlogen en daar beelden van zijn, dit bewust wordt achtergehouden om er op een strategisch geschikt moment mee tevoorschijn te komen. Dit om af te rekenen met 'idiote complottheorieën' waarmee de Amerikaanse overheid sinds 9/11 worstelt. Dat laatste blijkt uit diverse uitspraken door regeringsleiders bij verschilende gebeurtenissen. Maar de camerabewaking op het Pentagon mag gerust extreem worden genoemd en het blijft vreemd als al dat materiaal, gefilmd vanuit meerdere hoeken, al die jaren verborgen is gehouden. Weer anderen spreken van een fly-over door een Boeing 757. Een toestel dat erg laag vliegt is moeilijk te volgen, waarbij hard geluid zeer desorienterend kan zijn. Een aantal van de getuigen meldt een groot vliegtuig zeer laag richting Pentagon te hebben zien vliegen.

De Fly-Over theorie krijgt opnieuw een impuls na videomateriaal dat op 4 november 2014 op YouTube werd gepost (video rechts). Het toont een persconferentie door Porter Goss bij het Capitool in Washington, waarbij de toehoorders worden opgeschrikt door een zeer luide explosie op afstand. Even later wordt een laag overvliegend toestel gehoord wat buitengewoon vreemd is gezien het tijdstip en het feit dat sprake is van een vliegverbod boven de regeringsgebouwen van Washington.
 

 9/11 Huge Explosion during Porter Goss Press Conference at the Capitol before Flight 77 strike

 [Source unknown] Fly-over Pentagon - foto is hypothetisch/fake
 
TOEGEVOEGD OP 22 NOVEMBER 2015

Neil Tyson explores science with Bill Clinton
  BILL CLINTON EN VERSPREKING PENTAGON BOM
Meerdere regeringsleiders en ministers verspraken zich ruim na de aanslagen van 9/11. Onlangs was Bill Clinton aan de beurt tijdens aan podcast van Star Talk Radio over politiek en wetenschap. Hier een zeer ingekort fragment met de uitspraak.
Star Talk Radio [Nov 6, 2015] - Science and Politics with Bill Clinton, Fragment 31 seconds
Complete podcast on Soundcloud (5 minute mark)
Also on Podcastpedia

Other slips: Bush about explosives Twin Towers || Rumsfeld said Flight 93 shot down || UK PM Cameron says Twin Towers blown up.

C
anada.com/national post
meldt op 18 mei 2006: "Pentagon officials beweren vijf jaar lang te hebben geweigerd om videomateriaal van de inslag vrij te geven omdat het materiaal nodig was voor de rechtzaak van de veroordeelde 911-samenzweerder Zacarias Moussaouiad".

M
ichael Berger, woordvoerder van 911truth in 2005: "Waarom is het dat ze 4,5 jaar later - na flink te hebben verkondigd dat ze de definitieve tape vrijgeven met beelden van een inslaand vliegtuig in het Pentagon - vage plaatjes vrijgeven waarop nergens een vliegtuig is te zien?"

Het blijft, uitgaande van de aangetroffen omstandigheden, volstrekt legitiem om vragen te stellen. Zolang antwoorden uitblijven zullen er speculaties zijn. Door overdreven geheimhouding ontstaat er een rijke voedingsbodem voor complottheorieën. Maar het leidt er eveneens toe dat iedere aanwijzing steeds grondiger wordt nageplozen. Het aantal onderzoekers neemt evenals de hoeveel kennis en expertise snel toe.
Bron: CBS-News - 9/11 Conspiracy Theorists Thriving
- backup op eigen site.

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht
        

NIEUW! Onderzoek naar de aanval op het Pentagon levert nieuwe inzichten op en steun uit een diverse kring van deskundigen. [Bron: OpedNews.com, 27 augustus 2009]

* Lofuitingen over dit onderzoek door deskundigen * [ook belangrijke kritiek!]VOORLOPIGE CONCLUSIES UIT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

WAT RAAKTE HET PENTAGON?
Journal of 9/11 Studies, 14 september 2009
    
Onderzoeker Frank Legge, een Scheikundige die is aangesloten bij Journal of 9/11 Studies, noteert in zijn laatste voorlopige studie naar de aanslag op het Pentagon twee essentiële uitgangspunten die tot een mogelijke conclusie kunnen gaan leiden:
   
1. Niets zou het Pentagon hebben moeten kunnen raken. Dit impliceert dat er een bevel bestond waarbij gevechtstoestellen aan de grond moesten blijven (standdown order). Dit lijkt te zijn bevestigd door Norman Mineta's getuigenis voor de 9/11 Commissie .
    
2. De autoriteiten konden het publiek gemakkelijk tonen wat het Pentagon heeft geraakt (vele camera's en achtergehouden tapes, red), maar lieten dit na. Dit impliceert dat het verstrekken van tegenstrijdige informatie moedwillig is. Dit laat zien dat de officiële verklaring over de gebeurtenis bij het Pentagon onjuist is en dat informatie wordt afgedekt. Dit is meer dan voldoende om nieuw onderzoek te eisen, ongeacht de vraag wat het Pentagon geraakt heeft.

The Suppression of Video Footage of the Pentagon Attack
    

Source Picture: What hit the Pentagon? - Journal of 9/11 Studies
 
Verwarring en tegenstrijdige informatie onderzoek Pentagon
— Waarheid911 —
Verwarring en tegenstrijdige informatie vormen tezamen een telkens terugkerend patroon zodra de aanval op het Pentagon ter sprake komt.
Omdat een groot deel hiervan - zo niet alles - door de Amerikaanse overheid kan worden opgelost door alle beschikbare opnames van de aanslag vrij te geven, moet worden geconcludeerd dat sprake is van een weloverwogen strategie om bij critici van de officiële lezing de verwarrende discussie omtrent dit aspect van 9/11 in stand te houden.
   
Hoezeer ook speculatief, zou een reden kunnen zijn dat deze verwarring wordt gebruikt om op een kritiek moment - bijvoorbeeld als de pressie om hernieuwd onderzoek te groot wordt - wél opnames van een inslaand vliegtuig vrij te geven om daarmee, in de publieke opinie, ook de geloofwaardigheid van vele andere onderzoeken, waarbij de officiële verklaring in het geding is, te ondermijnen.

Wat zeker is, is dat het officiële vluchtschema niet met de schade aan de grond overeen komt. Dit is een wetenschappelijk aantoonbaar feit.

Datarecorder produceerde 3 afwijkende vluchtroutes
Volledig document: "What Hit The Pentagon?" (pdf)

Journal of 9/11 Studies


   
Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11

Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen