BLAUWDRUKKEN WTC DOORGESPEELD
AAN WETENSCHAPPERS

Achtergehouden blauwdrukken WTC-1 doorgespeeld aan groep wetenschappers
House Science Committee
Officieel onderzoek FEMA en NIST misleidend
WTC 1 brandde 46 minuten langer dan WTC 2
Protocollen op 11 september massaal genegeerd

Terug naar waarheid911/twintowers.html


 Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind
Tweet

Lees sinds 19 april 2008 ook ...
Hypothese explosievengebruik ondersteund door studie naar 14 strijdige punten in officiële verklaring

          
WAARHEID911 SPECIAL

ACHTERGEHOUDEN BLAUWDRUKKEN WTC-1 DOORGESPEELD AAN GROEP WETENSCHAPPERS

Een alliantie van wetenschappers en journalisten heeft op 27 maart 2007 in een persbericht de online publicatie bekend gemaakt van meer dan tweehonderd niet eerder gepubliceerde bouwtekeningen - liftschema's, constructies en detailleringen - van WTC-1, de Noordtoren. De blauwdrukken zijn in eerste instantie door een anoniem gebleven individu doorgespeeld aan fysicus Dr. Steven E. Jones .
    
FEMA en NIST baseren instortingen op combinatie impactschade en brand
     
Z
owel FEMA als NIST baseren de instortingen van de torens op een combinatie van inslagschade en brand. FEMA werkte dit uit met de theorie van de Pancake Collapse , waarbij door het falen van steunmuren de vloeren op elkaar zouden zijn gestort. NIST lanceerde in 2005, na een drie jaar durend onderzoek, de theorie van de Global Collapse, waarbij de instorting in gang werd gezet door falende instabiele kolommen en doorzakkende vloeren. Deze theorie is door de identieke en hier behandelde uitgangspunten van FEMA (impactschade en brand), op deze website niet specifiek in behandeling genomen. Het raadsel rond de hoge snelheid en de totaliteit van de instortingen wordt door FEMA en NIST op dezelfde wijze genegeerd. Elders hierover meer.
Zie: Officiële lezing gebaseerd op onjuiste uitgangspunten .
     
Hoewel NIST in het uiteindelijke rapport niet verklaart hoe het aanvangen van de instorting kon leiden tot volledige instorting, is in 2006 wel aanvullend gereageerd met de stelling dat: "het momentum (snelheid en massa) van de vallende top de sterktecapaciteit van het onderliggende traject zozeer overschreed dat het onmogelijk was de vallende massa te stoppen of zelfs te vertragen."
Volgens de groep wetenschappers is het onzinnig om een instorting op nagenoeg vrije valsnelheid door tachtig structureel onbeschadigde vloeren op deze wijze te verklaren. Het is iets wat de wetten van de fysica simpelweg niet zouden toestaan.
"De enige theorie die door bewijzen wordt ondersteund is gecontroleerde sloop met explosieven"
, volgens Richard Gage, architect en oprichter van Architiects and Engineers for 9/11 Truth (met circa 20 ondersteunende vakgenoten in maart '07 tot een aantal van 3127 architecten en ingenieurs die in april 2019 de uitgebreide petitie hebben ondertekend).
Bron: persbericht van Scholars for 9/11 Truth & Justice, 911Research en Architects and Engineers for 9/11 Truth
2550+ architecten en ingenieurs [06/16] op AE911Truth.org
De tekeningen zijn in hoge resolutie te bekijken op 911Research.com
Studies naar de toedracht van 9/11 Journal of 911Studies
 
†††

Blauwdrukken WTC-1HOUSE SCIENCE COMMITTEE

Hoofdonderzoeker van FEMA, Gene Corley van de American Society of Civil Engineers ASCE, werd in 2002 toegang onthouden tot de schema's, totdat hij akkoord ging met het tekenen van een verklaring die afstand nam van de mogelijkheid dat zijn team de blauwdrukken zou aanwenden om de Port Authority voor het gerecht te dagen.
"Dit is de eerste keer dat ik zoiets heb moeten ondertekenen"
, stelde Corley in 2002 (datum onzeker, mogelijk 1 mei) tijdens een getuigenis voor het House Science Committee , waar Corley en andere officials met hun informatie een golf van verontwaardiging in gang zetten bij leden van het Congres. Afgezien van het achterhouden van de nu uitgelekte blauwdrukken werd naar schatting tachtig procent van al het bouwstaal op de puinhopen van Ground Zero afgevoerd, zonder dat onderzoek door brandexperts mogelijk was. Een andere specialist bij die verhoren, Glenn Corbett, brandexpert van het "John Jay College of Criminal Justice" in Manhattan, verklaarde:
"Het gebrek aan wezenlijke hoeveelheden staal voor onderzoek maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een definitieve verklaring op te stellen over de specifieke oorzaken en chronologie van de instorting."
Onderzoekers meldden tevens dat zij geen bevoegdheid hadden om brokstukken te gebruiken als bewijsmateriaal.
bron: Daily News, 7 march 2007 - cashed by 911Research
tip: Voormalig Chef NIST over tegenwerking advocaten bij onderzoek
 

Gene Corley van American Society of Civil Engineers en hoofdonderzoeker FEMA, verdedigde overigens wel de hypothese waarbij de combinatie impactschade en brand oorzaak waren van de instortingen van de torens. Hetgeen logisch is aangezien FEMA met deze conclusies naar buiten kwam. Bron: Testimony of Dr. W. Gene Corley for the House Science Committee (pdf)
    

Terug naar begin
TOP

Overzicht


OFFICIEEL ONDERZOEK FEMA EN NIST MISLEIDEND

Jim Hoffman , oprichter van ondermeer 911Research, meent dat de studies van FEMA en NIST de sterkte en de structurele betekenis van de kernkolommen (Twin Towers) hebben geminimaliseerd, zoals ook de 911 Commissie dat eerder deed. "De 911 Commissie heeft het bestaan van de kernkolommen genegeerd", stelt hij. In het FEMA-rapport zijn nauwelijks afbeeldingen getoond van kernkolommen, behalve één foto (links) van een sterk afwijkende veel smallere kolom .

FEMA beweert in het rapport: "Toen de vloeren instortten, bleven lange vrijstaande delen van de buitense muur en mogelijk centrale kernkolommen overeind. Terwijl de niet gesteunde vrijstaande buitenste muurdelen in hoogte toenamen, bezweken ze bij de koppelingen met de kolommen, die (vervolgens) ook instortten". (As the floors collapsed, this left tall freestanding portions of the exterior wall and possibly central core columns. As the unsupported height of these freestanding exterior wall elements increased, they buckled at the bolted column splice connections, and also collapsed).
Puntenoverzicht: 911Research (femalies)

De belangrijkste conclusies door FEMA over de instorting gedaan, steunen op de hierboven genoemde aanname. Maar in tegenstelling tot FEMA's vage bewering dat de kernkolommen vrijstonden na het instorten van de vloeren, tonen constructiefoto's duidelijk aan dat grote horizontale balken met de kernkolommen waren verbonden door een complexe driedimensionale stalen structuur .
   
Kernkolommen op realistische grootte De werkelijke afmetingen van de dragende core-columns zijn angstvallig uit zicht gehouden.
Mike Scott van de California Task Force-8 en zijn hond Billy zoeken in het puin naar slachtoffers van de terreuraanval op 11 september.
                                                                                                                 Photo by Andrea Booher/ FEMA News ; New York, September 21, 2001

Ook NIST maakt zich volgens Hoffman schuldig aan een verkeerde voorstelling van zaken, op grond waarvan men het gemakkelijke instorten van de centrale dragende structuur van de torens heeft kunnen rechtvaardigen. Het in 2005 verschenen eindrapport bevat weinig informatie over de 47 kernkolommen. NIST geeft een onjuiste voorstelling over de sterkte van deze kolommen: "The 47 columns in this rectangular space were fabricated using primarily 36 ksi and 42 ksi steels and also decreased in size in the higher stories. The four massive corner columns bore nearly one-fifth of the total gravity load on the core columns. The core columns were interconnected by a grid of conventional steel beams to support the core floors."
KSI staat voor kilo PSI, een eenheid voor spanning of druk (1,000 Pound-force per square inch or PSI).

Bovenstaande passage suggereert dat alleen de hoekkolommen 'massief' waren, terwijl feitelijk de zestien kolommen aan de lange zijde (van de kolommenstructuur) dezelfde kwalificaties hadden voor het grootste deel van de totale hoogte. In deze passage staat, anders dan bij FEMA, wel de bevestiging dat de kernkolommen met steunbalken een raster vormden.
Illustraties in het NIST-rapport geven de kernkolommen weer van de crashzones van de Noord- en Zuidtoren alsof ze dezelfde afmetingen hadden (NIST NCSTAR 1, WTC Investigation, blz. 9 - pdf). In werkelijkheid waren de kolommen op de 95ste verdieping (crashzone Noordtoren, wtc-1) aanzienlijk minder massief dan de kolommen bij de 80ste verdieping (crashzone Zuidtoren, wtc-2).
Dit verdient extra onderstreping omdat de Zuidtoren op de plek van inslag niet alleen over een massiever draagstructuur beschikte (dan de Noordtoren), maar bovendien niet frontaal in deze structuur werd geraakt. Ook brandde deze toren korter en minder intensief. Tenslotte bevond het inslaggebied van de Zuidtoren zich direct boven de versterkte ring van een skylobby, plus 'mechanical floor'. En toch stortte de Zuidtoren veel sneller in (56min) dan de Noordtoren (102min).

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


WTC 1 BRANDDE 46 MINUTEN LANGER
WTC-1
werd als eerste geraakt en stortte als laatste in. Bij WTC-1 sloeg het vliegtuig in tussen de 92ste en 98ste verdieping, bij WTC-2 gebeurde dit zeventien minuten later tussen de 78ste en 84ste verdieping. Elke toren telde in totaal 110 verdiepingen.
Kolommen nemen, naarmate ze hoger worden, af in massa. Dit om gewicht te sparen en omdat aan de basis nu eenmaal veel meer gewicht moet worden gedragen dan in de hoogte. Deze omstandigheid kan, geïsoleerd van overige aspecten, een goede indicatie zijn geweest waarom WTC-1 (dat hoger werd geraakt) de impactschade van het vliegtuig 46 minuten langer heeft kunnen doorstaan dan WTC-2.
F
orse contra-indicaties
voor een langere belastbaarheid van WTC-1, uitgaande van de omstreden verklaringsmodellen van NIST en FEMA, zijn zoals genoemd: de frontale, dus meer directe schade aan de dragende structuur; minder massieve kolommen; de naar inschatting heviger branden.

Bron: 911Research: Tower Blueprints (wordt op 911Research uitvoeriger behandeld).
Vergelijking (blauwdrukken) van kernkolommen op de 80ste met de 95ste verdieping
The Structural System of the Twin Towers, 911Research

De hevigheid van de branden in de Twin Towers, 911Research

Brand als medeoorzaak instortingen onwaarschijnlijk, Waarheid911, hfdst. 1 en 2
Zware kritiek op onderzoek door voormalig 'Chief Fire Science Division' van NIST (vertaald artikel )


PROTOCOLLEN OP 11 SEPTEMBER MASSAAL GENEGEERD
(Instorten brandende wolkenkrabbers zonder precedent. Desondanks geen reden tot reconstructie)

Vanaf het moment dat de instorting van de Twin Towers serieus werd bestudeerd, is er verwondering geweest over het feit dat de kolosale kernkolommen met hun dwarsconstructies, die het grootste deel uitmaakten van de dragende structuur van de TwinTowers, gelijktijdig met de razensnelle instorting van de vloeren konden verdwijnen alsof ze ter plekke waren opgelost. Deze verwondering betreft ook het gebrek aan aandacht voor het verdwijnen van deze constructies in de officiële rapportages.
Zou de officiŽle verklaring juist zijn, dan is het onbegrijpelijk dat de exacte toedracht van het mysterieuze wegvallen van de dragende structuren achteraf niet minutieus is onderzocht om dergelijke rampscenario's bij wolkenkrabbers inde toekomst te voorkomen. Zulk onderzoek is standaard bij elke ramp van enige omvang, al was het alleen vanwege de financiële afhandeling door juristen van grote verzekeraars. Het puin is echter hals over kop afgevoerd naar buitenlandse bestemmingen. Constructie één van de Twin Towers, tot 10 verdiepingen boven straatniveau

Plaatsen delict zijn geschonden en gebruikelijke protocollen genegeerd. Deze conclusie gaat eveneens op voor de situatie rond het Pentagon en de reactie tijdens de aanslagen door USAF, de Amerikaanse Luchtmacht.
Meer over de beschikbaarheid rampmateriaal: House Science Committee
Het is onwaarschijnlijk dat verantwoordelijke officials als gevolg van de hectiek of de omvang van de ramp deze protocollen over het hoofd hebben kunnen zien. Zonder op de redenen hiervan een voorschot te willen nemen, benadrukt dit opnieuw de noodzaak van een diepgaand onafhankelijk onderzoek met verregaande bevoegdheden. Bovenal vereist dit alle aandacht van de nieuwsmedia.

Forse kritiek James Quintiere op NIST- onderzoek . Quintiere was chef Fire Science Division, NIST. Vertaald artikel, 21/8/07
Meer kritische beschouwingen over het NIST-rapport, 911Research.com
NIST Final Report (pdf - groot bestand! )

TERUG NAAR TWINTOWERS

Terug naar begin
TOP

Overzicht