VERTAALD ARTIKEL

Auteur: Alan Miller (Patriotsquestion911.com)
Bron: Opednews.com
21/08/07
Vertaling Frank Ho

Profiel J. Quintiere

Terug naar waarheid911/index
Terug naar waarheid911/twintowers
Terug naar waarheid911/blueprints

ZIE

VOOR GEDETAILLEERD SITE OVERZICHT
   
Voormalig Chef van NIST’s Divisie Brandwetenschappen roept op tot onafhankelijke beoordeling van het World Trade Center onderzoek


   
 

James Quintiere, Doctor, voormalig Chef  Fire Science Division van de National Institute of Standards and Technology (NIST), heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de instortingen van de WTC-Torens (en Gebouw 7, red.) op 11 september 2001.

Dr. Quintiere deed zijn verklaring op zijn presentatie, “Vragen over de WTC-Onderzoeken” tijdens de 2007 World Fire Safety Conference.  “Ik zou willen dat hierover een ‘peer review’ (collegiale toetsing) zou plaatsvinden,” zei hij, verwijzend naar het NIST onderzoek. “Ik denk dat alle getuigenissen en verslagen die NIST heeft verzameld gearchiveerd zouden moeten worden. Ik zou erg graag zien dat een ander eens goed bekijkt wat zij hebben gedaan; zowel vanuit een structureel standpunt als vanuit het perspectief van brand.”

J. Quintiere is Doctor Fire Protection Engineering

“Ik denk dat de officiële conclusies van NIST  twijfelachtig zijn,” legde Dr. Quintiere uit. “Laten we kijken naar serieuze alternatieven als mogelijke verklaring voor de oorzaak van de instorting van de WTC-torens en hoe dit zich verhoudt tot de officiële oorzaak en wat de consequenties zijn van het tegenover elkaar plaatsen van deze veronderstellingen.”

Dr. Quintiere, een van ’s werelds leidende onderzoekers op het gebied van brandwetenschappen en veiligheidsontwerp, moedigde zijn publiek, bestaande uit collega-onderzoekers en ingenieurs, aan om de WTC-instortingen opnieuw wetenschappelijk te onderzoeken. “Ik hoop jullie te overtuigen om misschien zelfs ‘complottheoretici’ te worden, maar dan op de juiste manier.”

Tijdens de presentatie van een uur bediscussieerde hij vele door hem problematisch gevonden aspecten van het NIST-onderzoek. Hij benadrukte,

“Bij elk onderzoek waaraan ik deelnam was immer de sleutel het verkrijgen van een chronologische opsomming van alle gebeurtenissen. Zo’n tijdlijn wordt verkregen door getuigenissen, door informatie van alarmsystemen, door elke video die van de gebeurtenis beschikbaar is en door berekeningen. Vervolgens probeer je alle gegevens bij elkaar te krijgen. En als je berekeningen overeen komen met sommige van deze harde feiten, dan misschien kan sprake zijn van enig vertrouwen in de resultaten van je berekeningen. In het NIST rapport heb ik nergens een tijdlijn geplaatst zien worden.”

Dr. Quintiere uitte tevens zijn frustratie over NIST’s verzuim om rapport op te maken over de derde wolkenkrabber die op 9/11 instortte, Word Trade Center Gebouw 7.

“En dit gebouw was niet door iets geraakt,” stelde Quintiere. “Het is nog belangrijker om daarnaar te kijken. Misschien heeft schade door vallend puin een rol van betekenis gespeeld. Maar anders dan dat waren er langdurige branden zonder ingrijpen door de brandweer. En brandweerlieden waren aanwezig in dat gebouw. Ik moet nog steeds wachten op een verslag over wat zij (moeten) hebben gezien. Wat brandde er? Zijn er foto’s genomen? Niets!”

WTC-7 was 186 meter hoog, 47 verdiepingen en zou in 33 staten het hoogste gebouw zijn geweest. Ondanks het feit dat het niet getroffen werd door een vliegtuig, stortte het om 5:20 pm, in minder dan acht seconden volledig in, tot niet meer dan een stapel puin. In de zes jaar sinds 9/11 heeft NIST nagelaten om over de instorting enige uitleg te geven. Behalve NIST’s verzuim bij het verstrekken van een verklaring, wordt over het instorten van Gebouw 7 absoluut geen melding gemaakt in het 9/11Commission’s "Gehele en complete verslag over de omstandigheden rond de terroristische aanslagen op 11 september 2001." [Klik hier voor het bekijken van een video over de instorting: Whatreallyhappened.com


TEGENWERKING ADVOCATEN

Dr. Quintiere zei dat hij aanvankelijk “hoge verwachtingen had” dat NIST met het onderzoek goed werk zou verrichten.

“Zij zijn het primaire overheidslab voor branden. Daar zijn goeie mensen die goed werk kunnen doen. Maar wat ik ook dacht dat zij zouden doen, is het inroepen van assistentie door de ATF [Bureau voor Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven]. Zij beschikken over een eigen onderzoekseenheid en een eigen laboratorium voor branden. En ik dacht dat ze mensen de straat op zouden sturen voor het verkrijgen van het type recherchewerk-informatie. Wat heeft dit alles weten te verhinderen?
Ik denk dat het een wettelijke structuur is die het Ministerie van Economische Zaken (Commerce Department) en daarmee NIST overkoepelt. En dus, in plaats van advocaten die, zoals in een civiele zaak, proberen met getuigen onder ede informatie af te dwingen, deden deze advocaten het tegenovergestelde en blokkeerden alles.”

Ook: " In my opinion, the WTC investigation by NIST falls short of expectations by not definitively finding cause, by not sufficiently linking recommendations of specificity to cause, by not fully invoking all of their authority to seek facts in the investigation, and by the guidance of government lawyers to deter rather than develop fact finding." Bron: Committee on Science House of Representatives

In zijn presentatie bekritiseerde Dr. Quintiere ook NIST’s herhaaldelijk achterwege laten van formele reacties op de serieus gerezen vragen over (NIST’s)  conclusies ten aanzien van de WTC-instortingen, evenals de procedure die NIST gebruikte om tot deze conclusies te komen. “Ik zat bij alle hoorzittingen van NIST. Ik ging naar alle vergaderingen van hun adviescommissie, als een waarnemer. Ik maakte overal aantekeningen maar gaf geen commentaar.”
Ook al was Dr. Quintiere zeer kritisch over NIST’s conclusies en de onderzoeksmethoden, hij heeft duidelijk gemaakt geen aanhanger te zijn van theorieën dat de Twin Towers naar beneden zijn gehaald met van tevoren aangebrachte explosieven.

“Neem WTC-1,  negen minuten voordat het instortte werd daar een rooksliert uitgeblazen. Dit is één van de hoekstenen van ‘complottheorieën’ die melden dat de uitgeblazen rook om het hele gebouw heen te maken heeft met het in werking zetten van explosieve lading. Welnu, ik denk dat het meer waarschijnlijk één van de vallende vloeren is.”

Dr. Quintiere somt NIST-conclusies op over de oorzaak van de instorting van de Twin Towers.

“Het (NIST, red.) zegt dat de kernkolommen - ongeïsoleerd vanwege het feit dat het vliegtuig deze isolatie heeft afgerukt - in de hitte van het vuur zijn verweekt en dat zou hebben geleid tot de instorting. Dat trok aan de externe kolommen en veroorzaakte dat deze kromtrokken. Zij (NIST) gaan nog verder door te stellen dat er geen instorting was geweest als de isolatie op z’n plek was gebleven.”

Dr. Quintiere presenteerde vervolgens het onderzoek, van hem en zijn studenten, dat het NIST-rapport tegenspreekt en wijst op een andere oorzaak voor de instortingen; de toepassing van onvoldoende vuurbestendige isolatie op de dragende balken in de Twin Towers.

“Ik stel me voor dat er een evenwichtige en verdedigbare theorie is, namelijk dat de steunbalken faalden toen ze werden verhit door het vuur met de isolatie intact. Dit zijn twee verschillende conclusies waarbij de verdedigbaarheid van elk totaal verschillend is,” zei hij.

“Naar mijn idee voldeed het WTC-onderzoek door NIST niet aan de verwachtingen door niet een uiteindelijke oorzaak te vinden; onvoldoende voorstellen te verbinden aan specifieke alternatieven; door het onvoldoende inzetten, tijdens het onderzoek, van hun bevoegdheid bij het zoeken naar feiten, en door de leiding van overheidsadvocaten die het feitenonderzoek tegenwerkten in plaats van bevorderden.

Ik heb meer dan 35 jaar ervaring met onderzoek naar branden. Ik werkte gedurende 19 jaar in het brandprogramma van NIST voordat ik vertrok als afdelingschef. Sindsdien werk ik bij de Universiteit van Maryland. Ik ben oprichter en voormalig voorzitter van de International Association for Fire Safety Science – het voornaamste wereldforum op gebied van brandonderzoek….

Dit alles is voorgelegd aan NIST, maar nooit erkend of beantwoord. Ik som een deel hiervan op.

  1. Waarom is de ontwerpprocedure voor het bepalen van brandbescherming voor de WTC-torens niet volledig als vergissing bestempeld?
  1. Waarom zijn geen alternatieve instortingshypotheses onderzocht en besproken terwijl NIST herhaaldelijk aangaf dit te zullen doen?
  1. Het plunderen van een brandlokatie (bewijsmateriaal, red.) is basaal bij verknallen  van (de mogelijkheid tot) een rechtszaak in enig onderzoek. Het meeste staal was verwijderd, ook al waren de hoofdelementen van het belangrijkste staal gelabeld op ligging. Een zorgvuldige lezing van het NIST rapport maakt duidelijk dat ze geen bewijs hebben dat de temperaturen die zij  als noodzakelijk voor het falen hebben ingeschat, worden bevestigd door uitkomsten uit de geringe hoeveelheden overgebleven stalen afval. Waarom heeft NIST niet verklaard dat deze verspilling van staal een grove fout was?
  1. NIST gebruikte computermodellen waarvan ze zeiden dat ze nooit eerder in een dergelijke toepassing zijn gebruikt en volledig modern zijn. Voor deze kundigheid zouden ze geprezen moeten worden. Maar de juistheid van de modelresultaten is discutabel. Anderen hebben, over het mechanisme dat de instorting veroorzaakte, aspecten berekend met verschillende resultaten. Bovendien is het gebruikelijk om in brandonderzoek een tijdlijn uit te stippelen en deze aan opgetekende feiten te toetsen. Waarom is dit niet gebeurd?
  1. Het testen door NIST was niet overtuigend. Al deden zij brandtesten op schaal in verschillende werkruimtes, een replicatest van op zijn minst een WTC-vloer zou van aanzienlijke waarde zijn geweest. Waarom is dit niet gedaan?
  1. De belangrijke instorting van WTC-7 is teruggebracht tot een ondergeschikte rol van betekenis, waarbij de uitkomsten tot over opnieuw een jaar niet compleet zullen zijn. Op de laatste ontmoeting van het NIST adviescomité in september 2005 werd duidelijk dat deze datum niet realistisch was, aangezien NIST hier geen enkele vooruitgang had geboekt. Waarom neemt NIST zoveel tijd voor dit belangrijke onderzoek?”

[De volledige tekst van Dr. Quintiere’s verklaring tegenover de Science Committee is te vinden op https://commdocs.house.gov/committees/science/hsy24133.000/hsy24133_0f.htm ]

PROFIEL
Dr. Quintiere is een van ’s werelds vooraanstaande brandwetenschappers en veiligheidsontwerpers. Hij werkte gedurende 19 jaar voor de Fire Science and Engineering Division van NIST. In 1990 verliet hij NIST als Chief Fire Science Division om toe te treden tot de faculteit van de Department of Fire Protection Engineering aan de Universiteit van Maryland, waar hij nog steeds werkzaam is.

Quintiere is oprichter en voormalig voorzitter van de International Association voor Fire Safety Science (IAFSS). Hij is Fellow of the Society of Fire Protection Engineering en Fellow of the American Society of Mechanical Engineers. Hij ontving vele prijzen voor zijn bijdragen aan brandwetenschappelijk onderzoek en ontwerp, inclusief:

· The Department of Commerce Bronze Medal (1976) and Silver Medal (1982)
· The Howard W. Emmons Lecture Award from the IAFSS in 1986
· The Sjölin Award in 2002 for outstanding contribution to the science of fire safety by the International Forum of Fire Research Directors, NIST
· The 2006 Guise Medal by the National Fire Protection Association

Zijn presentatie “Questions on the WTC Investigations” is tweemaal gegeven tijdens de 2007 World Fire Safety Conference.Voor een lijst met meer dan 2000+ ingenieurs en architecten [op 7/09/2013] die vragen stellen bij het officiële onderzoek naar de gebeurtenissen op 9/11: AE911Truth.org

  


Terug naar begin
TOP


Site Search